АКСОНОМЕТРИЯ

АКСОНОМЕТРИЯ (юн. ахоп — ўқ ва метрия) — предметларни чизмада параллел проекциялар ёрдамида тасвирлаш усули. Фазовий шаклларнинг аксионометрик проекиияларини қуриш учун учта ўзаро перпендикуляр ўқлар OX, OY, OZ ва шу ўқлардаги масштаб узунликлар танланади. Сўнгра ушбу шакл ва бу ўқлар масштаб билан бирга проекциялар текислигига проекцияланади. Проекциялаш йўналиши билан аксонометрик проекциялаш текислиги орасидаги бурчакка қараб тўғри бурчакли ва қийшиқ бурчакли Аксонометрия хилларга бўлинади. Уч координата кесмалари бир хил ўзгарадиган (изометрия) ва фақат икки координата кесмалари бир хил ўзгарадиган (диметрия) Аксонометриялар кўпроқ учрайди. Аксонометрия яққол бўлиши б-н бирга, унда тасвирланган нарсанинг ўлчамларини топишга, предметнинг асконометрик тасвири унинг координаталар системасига нисбатан тўла шаклини ва жойлашишини тиклашга имкон беради.