АКУСТИК РЕЗОНАТОР

АКУСТИК РЕЗОНАТОР (Гельмгольц резонатори) — кичик тирқиш ёки найча орқали ташқи муҳит билан туташган идиш. Паст такрорийликли (частотали) тебранишларни ўз ўлчамларидан анча катта масофага тарқатади. Гельмгольц ва Рэлей назарияларига кўра, Акустик резонаторни битта эркинлик даражали тебраниш тизими деб қараш мумкин. Масалани соддалаштириб қараганда барча кинетик энергия резонатор бўғзида ҳаракатланувчи ҳаво қатламида тўпланган, потенциал энергия эса идиш ичидаги ҳавонинг эластик деформациясига боғлиқ дейиш мумкин. Бу ҳолда Акустик резонаторнинг хусусий такрорийлиги идиш ва идиш бўғзининг шаклига боғлиқ бўлмайди. Агар Акустик резонатор Ғ такрорийлиги бўлган гармоник товуш майдонига жойлаштирилса, шу Ғ такрорийлик Акустик резонаторнинг хусусий такрорийлиги f0 га тенг бўлганда Акустик резонатор даги мажбурий тебранишлар амплитудаси товуш майдони амплитудасидан бир неча марта ортиб кетади. Хусусий такрорийлик маълум бўлса, ташқи товуш такрорийлигини топиш мумкин. Акустик резонаторнинг бу хусусияти товуш майдонини унинг такрорийликларига караб таҳлил қилишга имкон бе ради. Резонанс бўлганида Акустик резонатор бўғзи ёки найчасида ҳаво зарралари катта тезлик билан тебранади ва ишқаланиш мавжуд бўлганида такрорийликли товуш жадал ютилади. Акустик резонаторнинг бу хоссасидан меъморий акусти-када фойдаланилади.