АЛЮМИНИЙ ХЛОРИД

АЛЮМИНИЙ ХЛОРИД, АlСl3 — хлорид кислотанинг алюминийли тузи, рангсиз кристалл; зичлиги 2440 кг/м3, қутбли молекулалардан тузилган органик эритувчиларда ва сувда яхши эрийди (100 г сувда 44,38 г). Сувли эритмаларда унинг оқ-сарғиш рангли кристаллогидрата А1С13-6Н2О ҳосил бўлади. Қутбли молекулалар (NH3, РСl3, РСl5) билан бирикмалар ҳосил қилади. Каолин, боксит ва б. табиий минералларга юқори т-рада хлор ва углерод (II)-оксид аралашмасини таъсир эттириш йўли билан олинади. Сувсиз Алюминий хлорид алкиллаш реакциясида, нефтни крекинглашда катализатор сифатида, шунингдек жун бўяш саноатида ишлатилади.