БОҒЛАНГАН ЗАРЯД

БОҒЛАНГАН ЗАРЯДэлектр ўтказувчанликда қатнашмайдиган заряд. Диэлектрик моддада мусбат ва манфий зарядлар ўзаро мустаҳкам боғланган бўлади. Бундай модда электр майдонга жойлаштирилганда Боғланган зарядлар бирбирига нисбатан силжимайди, балки боғланганича қолади.