БУКИЛМА

БУКИЛМА, эгилма (геол. да) — Ер пўстининг чўккан ёки эгилган жойлари. Чўкинди, чўкиндивулканоген ёки вулканоген жинслар билан тўлган бўлади; қ. Тектоник букилмалар.