ДЕБАЙ

ДЕБАЙмолекула электр диполь моментининг бирликлар тизимига кирмаган бирлиги. Дебай билан белгиланади. П. Дебай номи билан аталган.