ДИССИМИЛЯЦИЯ

ДИССИМИЛЯЦИЯ (лот. dissimilatio – ўхшатмаслик) — организмларда мураккаб органик моддаларнинг парчаланиб, бирмунча оддийроқ моддаларга айланиш жараёни; ассимиляцияга карамақарши бўлган жараён (яна қ. Катаболизм).