ЭКИНЗОРЛАР ФОТОСИНТЕТИК ПОТЕНЦИАЛИ

ЭКИНЗОРЛАР ФОТОСИНТЕТИК ПОТЕНЦИАЛИвегетация даври ёки унинг бир қисми учун ўсимликлар фотосинтез аппарати — барглар сатҳининг кундалик иш ҳажми йиғиндисини ифодалайдиган кўрсаткич. Экинзорлар фотосинтетик потенциали экинларни афометеорологик баҳолашда ва ҳосилни прогнозлашда, обҳаво — ҳосил математик моделларини текшириш ва асослашда қўлланади. Экинлар ҳосилининг салмоғи икки омил — барглар сатҳининг ўлчами ва уларнинг вегетация даври мобайнидаги иш унумдорлиги билан аниқланади. Барглар фотосинтетик фаолиятининг ўлчов бирлиги қилиб 1 м2 барг юзасининг 1 сутка давомидаги иши қабул қилинган. Экинзорлар фотосинтетик потенциали тушунчаси, биринчи марта 20-асрнинг 50-й. ларида рус олими А. А. Ничипорович томонидан таърифланган ва ўсимликлар фотосинтетик фаолиятини баҳолашда асосий омил сифатида қўлланилади. Барглар юзаси орта бориши билан умумий ва фаол қуёш радиациясининг ютилиши кўпайиб боради, радиация оқимининг максимал ютштиши барглар юзаси энг катталашган даврга тўғри келади. Ўсимлик сув билан оптимал таъминланганда (фаол вегетация давомида тупроқ нами дала нам сиғиммшт 65—70% дан паст бўлмаганда) ўсимлик ютган фотосинтетик фаол радиация (ФФР)нинг максимал қиймати экинзорга келувчи радиациянинг 80 — 85% ни ташкил этади. Оптимал шароитларда Экинзорлар фотосинтетик потенциали 1 га ғўза майдонида 3,3 — 3,5 млн. м2 ни ташкил этади ва 51,4 — 53,5 ц/га пахта ҳосили олишни таъминлайди. Бунда ФФР энергиясини ўзлаштириш коэффициенти 3,4% га тенг бўлади. (яна қ. Фотосинтез).

Ад.: Муминов Ф. А., Коновалова Н . С, Использование ФАР посевами хлопчатника и его продуктивность в Узбекистане, Трудн САНИИ, вьш. 88(169), М., 1983.

Ҳамидулла Абдуллаев.