ГАЗ ДОИМИЙСИ

ГАЗ ДОИМИЙСИидеал газнинг ҳолат тенгламасия&т универсал физик катталик. R билан белгиланади. Халқаро бирликлар тизимида Л=8,314 Ж/ (К-моль)= 1,987 кал/(Кмоль). Газ доимийсининг физик маъноси: 1 моль идеал газни изобарик равишда (ўзгармас босимда) Г қиздирилганда у бажарадиган ишга тенг катталик.