ҒАЙРИШУУРИЙЛИК

ҒАЙРИШУУРИЙЛИКсубъект онгида намоён бўлмайдиган психик жараёнлар мажмуи. Бир қанча психологик назарияларда руҳиятнинг сифат жиҳатидан онгдан кескин фарқланувчи алоҳида соҳаси деб талқ-ин қилинади. Немис файласуфи Э. Гартман (1842— 1906)нинг ирраци-оналистик Ғ«. фалсафаси»да Ғайришуурийлик бор-лиқнинг универсал асосидир. З. Фрейднит психоанализи ва б. пси-хологик оқимлардаги асосий тушун-чалардан бири. К. Г. Юнгнинг «Тах-миний психология» асарида шахс ғайришуурийлиги билан бир қаторда жамоа ғайришуурийлиги ҳам ажра-тиб кўрсатилади.