ҲИНДГАНГ ТЕКИСЛИГИ

ҲИНДГАНГ ТЕКИСЛИГИ — Шим да Ҳимолай тоғлари билан жан. да декан ясситоглиги оралигидаги аллювиал текислик, Ҳиндистон, Покистон ва Бангладсш ҳудудила. Арабистон денгизидан Бепгалия қўлтигигача 3000 км га чўзилган. Кенглиги 250 — 350 км. Ҳ.-Г. т. альп тог олди букилмаси бўлиб, усги қад. ва ҳоз. аллювий жинслар билан тўлган. Ер юзаси текис, сувайиргич қисмидан (бал. 270 м) Ҳинд ва Ганг дарёлари дельталари томон пасайиб боради. Ҳ.-Г. т. ни баьзи ерларда жарлик ва дарё террасалари парчалагап. Иклими шарқила субэкваториал муссонли, гарбий қисмида тропик. Ўртача т-ралар янв. да 12 20°. июлута 30 — 36°. Йиллик ёғин жап.шарқида 1500 мм дап жан.-ғарбида 100150 мм гача камайиб боради. Ёгин, асосан, сз оиларида ёгали. Дарё системаси зич ва серсун, айниқса шарқида. Асосий дарёлари: Ҳинд на Ганг ҳамда уларнинг ирмоқлари. Гзги муссонлар ва қорнинг эриши натижасида сув оқими кўпаяли. Мехаиик таркибди аллювиал туироқ кенг тарқалган. Шарқий қисмида, Ганг ва Браҳмапутра дарслари дельталарила мангразорлар ва доим яшил ўрмонлар зич жонлашгаи. Тскисликпинг марказий қисмида барг тўкувчн ўрмон ва саванналарбор. Ғарбида шўрхок на қумлп чўл ландшафти уступ. Ҳулулининг кағта қисми экинюрларга айлантирилган, пюли, буғдой, пахта ва б. экиплар жилади. Ҳ.-Г. т. жаҳон нивилизаинясипинг қад. марказларидан. Аҳоли зич жойлашган. Ҳ.-Г. т. да йирик шаҳарларлан Дсҳли. Калькутта (Ҳиндистоп). Карочи, Лахрр (Покистон) жойлашган.