МАЙДОН ҒОРИ

МАЙДОН ҒОРИНурота тоғларининг Оқтоғ тизмаси шим. ён багрида жойлашган гор. 1060 м баландликда. Тошкумир лаврига мансуб охактошларда ҳосил булган. Ғорнинг кириш кисми (эни 3 м, бал. I м га яқин ) шарқ томонда. Ичкарига бир нечта хона на йулаклар куринишида давом этган ва зинапоя шаклида кутарилиб борали (хонхтарнинг уз.9—10 м. эни 1—4 м, бал. 1—2,5 м гача. йулакларнинг уз. 4—15 м, эни 1—6,6 м, бхт. 1 м дан зиёд). Баъзи йулаклар қувур шаклида. Ғорнинг охирида ҳосил булган «катта хона» шипида сталактитлар, саҳнида эса гилли жойларбор. Ғорнингумумий уз. 119 м, майл. 163 м:, ҳажми 146 м’ дан зиёд.

Loading...