НИТРИДЛАР

НИТРИДЛАР — азотнинг электр мусбат элементлар, асосан, металлар б-н ҳосил қилган бирикмалари. Кўпинча Нитридлар деганда таркибида азот ва бирор металл бўлган бирикмалар тушунилади. Нитридлар тузилиши ва хоссасига кўра 3 гуруҳга бўлинади: ион боғли, ковалент богли ва металл боғли Нитридлар (ёки металлсимон Нитридлар). Ишқорий ва ишкррий-ер металларнинг нитридлари, Мас, K3N, CaN2, мис ва рух нитридлари ион боғли Нитридларга киради. В, Al, Si, Ga, Ge каби элементларнинг нитридлари (BN. A1N, SiN4, GaN, GeN4) ковалент богли Нитридларга киради. Булар кимёвий таъсирларга чидамли, қийин суюқланадиган ва термик баркарор моддалардир. Металл боғли Нитридлар азотнинг баъзи элементлар билан бирикишидан ҳосил бўлади. Mac, TiN, Cr2N, TaN, Ta2N ва ҳ. к. W2N, Ti3N, Mn4N ўта қаттиқ, мўрт, қийин суюкланадиган бирикмалар. Нитридлар тех-никанинг турли соҳаларида, жумладан, яримўтказгичлар и. ч. да кенг қўлланади.