ОКСИДЛАНИШ

ОКСИДЛАНИШ, оксидланиш жараёни — тор маънода — турли модцаларнинг кислород билан бирикиши. Кенгроқ маънода — атомлар ёки ионлар электронларни тортиб олиши билан содир бўладиган кимёвий реакция қ(. Оксидланишқайтарилиш реакциялари). Энг муҳим оксидловчиларга кислород О2, озон О3, водород пероксид Н2О2, хлор С12, фтор Ғ2, калий перманганат КМпО4 ва б. киради.