ҚАЙРОҚСОЙ

ҚАЙРОҚСОЙСурхондарё вилоятидаги дарё. Хўжаипокнинг ўнг ирмоғи. 2860 м баландликда, Бойсунтоғнинг шарқий ён бағридаги булоқдан бошланади. Гуматак жилғасининг қуйилишидан (чапдан) Келкенсой деб аталади. Уз. 27 км, сув йиғиш майдони 204 км2.