УРУҒ

УРУҒ — бир аждоддан тарқалиб, умумий бир ном билан аталувчи қонқариндошлик жамоаси. Қариндошлик ҳисоби она (она Уруғ) ёки ота (ота Уруғ) бўйича олиб борилган. У юкрри ва қуйи палеолит даврлари оралигида пайдо бўлган. Уруғлар қабилаларга бирлашган. Жамиятда табақаланишнинг пайдо бўлиши билан бўлиниб кетган. Уруғ — қабилаларга бўлиниш қолдикдари кўп халқларда сақланиб қолган.

Ўрта Осиё халклари кўпгина қабила ва Ў. ларга бўлинган. Мас, узбеклар 92 дан ортиқ, туркманлар 100 дан ортиқ, қозоклар 300 дан ортиқ қабилалар ва Уруғ ларга, улар эса яна бир неча Уруғ чаларга булинган. Уруғлар купинча яшаган географик жойлари ва и. ч. турларининг номланиши билан аталган. Туркий халқлар таркибига барлос, қиёт, қушчи, қунғирот, уйшун, найман, чимбой, қарлуқ, кенагас, дўрмон, манғит, нукуз, уйғур, хитой, тоймас, қипчоқ, туман, минг ва б. У. лар кир’ган.