УЗУНШЎР НЕФТЬ-ГАЗКОНДЕНСАТ КОНИ

УЗУНШЎР НЕФТЬ-ГАЗКОНДЕНСАТ КОНИБухоро вилояти Қоракўл туманидаги кон, Бухоро ш. дан 95 км жан. да, 1969 й. да очилган. Коннинг ғарбий қисми Туркманистоннинг Лебап вилояти Фороб тумани ҳудудида. Кондан 80 км шим. шарқда Бухоро—Урал магистрал, газ қувури ўттан. Кон рельефи бархан қумлари ва шўрхок текисликдан иборат, 150 — 190 м баландликда жойлашган. Узуншўр структураси Чоржўй тектоник поғонасининг марказий қисмидаги Денгизкўл занжирсимон кўтарилмаси шим. ғарбий қисмида жойлашган. Структура шим. шарқ йўналишида чўзилган, 2тамустақилкуббагаэга. Шим. шарқий қубба йирикроқ, симметрик тузилган. 2қуббада нефть уюми мавжуд. Узуншўр нефть-газконденсат конида жами 8 қудуқ қазилган бўлиб, палеозой, юра, бўр, палеоген, неогентўртламчи давр жинслари очилган. Юра даври ётқизиқлари нефтьгазга маҳсулдор бўлиб, улар терриген, карбонат ва тузангидрит қатламларидан таркиб топган. Бу ётқизиқларда маҳсулдор горизонтлар мавжуд. Газконденсат уюми бурманинг асосий гарбий қуббаси билан боғлиқ. Баъзи горизонтларда газлар қуруқ, азотуглеводород синфига мансуб. Конденсант кам олтингугуртли. 15—16горизонтда ҳам нефть, ҳам газ учрайди. 15горизонт қатлам сувлари седиментацион, метаморфлашган, хлоридкальций таркибли намакоблардан иборат. Кон 2003 й. бошида саноат миқёсида фойдаланишга тайёрланган.