ВАКУУМ АСБОБЛАРИ

ВАКУУМ АСБОБЛАРИ — сийраклаш-тирилган газлар (вакуум)даги турли ҳодисалардан фойдаланиб ишлашга асосланган асбоблар. Улар жумласига вакуумметрлар, юқори вакуумметрлар, юқори вакуумли шароитда ишлайди-ган жиҳоз ва аппаратлардаги газ тар-кибини аниқлайдиган газ анализаторлари, газ аппаратларининг қайси жойи-дан ва қанча газ сизиб чиқаётганини аниқлайдиган асбоблар ва б. киради (қ. Вакуум техникаси).