GRAVITATSION DOIMIY

GRAVITATSION DOIMIY — Nyutonning butun olam tortishish qonunini ifodalovchi formula F = Gʻ22dagi proporsionallik koeffitsiyenta G; bu yerda F — bir-biridan g masofadagi ms massali jism bilan t2 massali jismlar orasidagi oʻzaro tortishish kuchi, G = 6,6720(47) • 10-» N • m2 kg~2 (1980). Gravitatsion doimiy bir-biridan 1 m masofada joylashgan, massalari 1 kg dan boʻlgan ikki jism orasidagi oʻzaro tortishish kuchiga son jihatidan teng kattalik.