GUMASHTA

GUMASHTA — 1) 20-a. boshlariga qadar Turkistonda katta savdogar boylarning joylarda savdo ishlarini olib boruvchi ishonchli kishisi, vakili. U yirik savdogarlar va savdo firmalaridan nasiyaga olgan gazlama va b. sanoat mollari bilan savdo qilgan;

2) biror kimsaning qoʻllab-quvvatlashi bilan muayyan amalga tayinlangan shaxs.