GUMORAL PATOLOGIYA

GUMORAL PATOLOGIYA (lot. humor — suyuqlik) — organizm suyuqliklari (qon, limfa, safro, toʻqima suyuqligi va b.)ning buzilishi yoki «aynishi» barcha kasalliklarning asosiy sababidir, degan qad. nazariya. Gippokrat, Galen, Abu Ali ibn Sino, Paratsels va ulardan keyin yashagan bir qator olimlar bu nazariyaning tarafdorlari boʻlishgan. Zamonaviy tibbiyotda bu tushuncha qoʻllanilmaydi.